MF: Projekt rozporządzenia ws dokumentów sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Ministerstwo Finansów ogłasza konsultacje rozporządzenia w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych  z  czynnościami spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych  na  informatycznych nośnikach danych(Dz. U. z 2018 r. poz. 126) ma na celu wprowadzenie możliwości podpisywania pieczęcią elektroniczną dokumentów związanych z czynnościami, o których mowa w  art.  3 ustawy z  dnia  5  listopada  2009 r.  o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o skok”. Możliwość taka wynika z przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.z2020r.poz.1173,  z  późn.  zm.), która  służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) nr910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania  w odniesieniu do  transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE(Dz.  Urz.  UE  L  257 z28.08.2014, str.73), zwanego dalej „rozporządzeniem eIDAS”.

Do dnia 21 czerwca 2021 r. magda.kaminska@piit.org.pl oczekuje na uwagi Członków PIIT

WIĘCEJ: