MF- Projekt rozp. RM ws sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zw. z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Podpisywanie dokumentów, opatrywanie pieczęcią i przechowywanie - dla dokumentów bankowych

Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone, co zapewnia bank. Jeżeli ww. ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie „elektronicznej” spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe wydano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz. U. poz. 2364). W wyniku wejścia w życie rozporządzenia eIDAS, wystąpiła konieczność wydania nowego rozporządzenia, które będzie stosowało terminologię odnoszącą się do podpisów elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS.

Za projekt z ramienia Zarządu PIIT odpowiada D. Śpiewak – Wiceprezes PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 22 lutego 2019 do godz. 12.00 na adres:biuro@piit.org.pl