MF: Brexit - Uzgodnienia dotyczące funkcjonowania obszaru usług finansowych

MF informuje, że do końca 2020 roku obowiązuje okres przejściowy w relacjach między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej Zjednoczone Królestwo), podczas którego państwo to pozostaje częścią jednolitego rynku i unii celnej, ale bez uczestnictwa w unijnym procesie decyzyjnym. Okres przejściowy zapewnia czas na dostosowania po stronie podmiotów gospodarczych oraz na wynegocjowanie przyszłych relacji gospodarczych i politycznych po 2020 roku.

Aktualnie trwają negocjacje umowy o przyszłych relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa. Umowa ta powinna regulować ich stosunki od 1 stycznia 2021 r. Uzgodnienia dotyczą również funkcjonowania obszaru usług finansowych. Z uwagi na rozbieżności w negocjacjach między stronami oraz decyzję Zjednoczonego Królestwa o nieprzedłużeniu okresu przejściowego, wzrasta ryzyko braku umowy o przyszłych relacjach gospodarczych, co oznacza, że z dniem 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo będzie traktowane w relacjach z UE jak państwo trzecie. Zastosowanie będą miały polskie i unijne przepisy określające zasady zakładania i działania podmiotów z krajów trzecich na polskim rynku finansowym.

Podmioty sektora finansowego ze Zjednoczonego Królestwa utracą prawo świadczenia usług w oparciu o jednolity paszport europejski. Obecnie Komisja Europejska jest w trakcie oceny równoważności ram prawnych i nadzorczych poszczególnych sektorów brytyjskiego rynku finansowego, proces ten napotyka jednak trudności i nie został jeszcze ukończony. Niemniej w większości obszarów rynku finansowego równoważność nie pozwala firmom z państw trzecich na świadczenie usług na terytorium UE. Komisja Europejska wskazuje również, że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie przyznać praw paszportowych.

Ze względu na niepewność odnośnie do relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem w obszarze usług finansowych od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów zaleca podmiotom sektora finansowego oraz ich klientom podjęcie i wdrożenie działań, które, niezależnie od uzgodnień na poziomie UE, mogą zmniejszać ryzyko związane z niepewnością zasad współpracy ze Zjednoczonym Królestwem po 31 grudnia 2020 r.

W dniu 9 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przygotowanie na zmiany. Komunikat o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (COM / 2020/324 final), odnoszący się również do usług finansowych, dostępny na stronie:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl

Zakładając scenariusz bezumownego zakończenia okresu przejściowego jednocześnie MF prosi o informacje o zagrożeniach dla klientów oraz podmiotów sektora finansowego, które w Państwa ocenie wymagają bezwzględnej interwencji legislacyjnej, a w szczególności o ocenę, które rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 620), pozostają aktualne (chciałbym przy tym wyjaśnić, że ustawa ta nie weszła i nie wejdzie w życie).

Prosimy o przekazywanie Państwa opinii w terminie do dnia 14 sierpnia br. na adres biuro@piit.org.pl