MC-Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Uzasadnienie:

Projekt rozporządzenia jest w zasadniczej mierze konsekwencją zmian dokonanych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. poz. 870) Wymieniona wyżej ustawa rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: - o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów, - o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego. Szczegółowy zakres tych danych został określony w procedowanym aktualnie projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Biorąc pod uwagę intencję ustawodawcy dotyczącą przeciwdziałaniu procederowi manipulowania wskazaniem drogomierza a także ochronę potencjalnych nabywców pojazdów na rynku wtórnym koniecznym jest rozszerzenie zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów w postaci elektronicznej zarówno w usłudze Mój pojazd, jak i w usłudze Historia pojazdu.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 15 stycznia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.