MC-projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Krótki termin konsultacji wynika z harmonogramu projektu Budowa i rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, finansowanego ze środków unijnych, w którym kamieniem milowym jest wdrożenie rozwiązań, dla których podstawy prawne wprowadzane są w drodze projektowanej ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, że wejście w życie proponowanych w projekcie ustawy zmian ma ogromne znaczenie ze względu na wprowadzenie korzyści dla obywateli poprzez ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych oraz pomoc państwa w uniknięciu negatywnych konsekwencji wynikających z niezałatwienia sprawy lub nieterminowego załatwienia sprawy, wobec czego zmiany powinny zostać wprowadzone jak najszybciej.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 28 maja 2019 do godz. 12.00 na adres biuro@piit.org.pl