MC-Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Przeprowadzona w 2018 r. ewaluacja aktualnie obowiązującego Programu oraz zmiany zachodzące w jego otoczeniu, wskazują na konieczność przyjęcia nowych założeń, które będą odpowiedzią na aktualne problemy i wyzwania w procesie transformacji cyfrowej państwa.

Na nowo zdefiniowano cele Programu, przyjmując  za cel główny  modernizację administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowaną na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami. Realizacji celu głównego i szczegółowych Programu podporządkowano cały układ logiczny dokumentu, wskazując kierunki interwencji i konkretne działania  na rzecz ich realizacji, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 1 do Programu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, załącznikiem nr 2 do Programu ma być Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu, opracowany w oparciu o propozycje z każdego z obszarów pozostających z zakresie kompetencji poszczególnych członków Rządu. Plan będzie uwzględniał przedsięwzięcia, przypisane do konkretnego celu szczegółowego i kierunku interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania. Plan działań zostanie opracowany w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu uchwały w sprawie zmiany PZIP.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 27 maja 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki