MC-projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Projektowana regulacja przewiduje m.in.:

  • W art. 45 przewidziano, że osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odpis aktu stanu cywilnego wydany na skutek wniosku elektronicznego może zostać opatrzony, tak jak obecnie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zgodnie z nową regulacją - kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Przedmiotowa usługa pozwala na wydanie obywatelom odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego bez konieczności oczekiwania na zrealizowanie wniosku o wydanie dokumentu przez kierownika urzędu stanu cywilnego

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 19 marca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.