MC - projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

Rekomendowane rozwiązanie

Projekt przewiduje określenie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz przejrzystości wzoru tych zgłoszeń.

W/w wzory sformułowane są w sposób, który zapewnia ich przejrzystość dla dokonujących zgłoszeń, a jednocześnie umożliwia Prezesowi UKE sprawne przetwarzanie otrzymywanych informacji.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl