MC-proj. rozp. ws zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

Wprowadzone, w ramach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, formalne odłączenie funkcjonalności profilu zaufanego ePUAP – obecnie nazwanego „profilem zaufanym” – od platformy ePUAP oraz wyodrębnienie (usługi zaufania) podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – obecnie zastąpionego podpisem elektronicznym nazwanym „podpisem zaufanym” – od środka identyfikacji elektronicznej, jakim jest profil zaufany, wymaga wprowadzenia zmian dostosowujących w niniejszego rozporządzeniu.

WIĘCEJ

Z ramienia Zarządu za projekt odpowiedzialny jest Wiceprezes PIIT Wiesław Paluszyński.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 18 lipca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl