MC- nowy tekst projektu rozp. RM zmieniającego rozporządzenie ws Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Po etapie KRMC projekt został zmodyfikowany przez projektodawcę – w związku z trwającym rozwojem funkcjonalności portalu, który jest dokonywany w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja” (dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), niezbędnym stało się wprowadzenie autopoprawki do projektu. Autopoprawka polega na dodaniu nowej funkcjonalności Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej zapewniającej za pośrednictwem interfejsu programistycznego automatyczną wymianę danych z innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej i ich udostępnianie (§ 3 ust. 3a). Ponadto, w celu zapewnienia dwustronnej komunikacji pomiędzy centralnym repozytorium a zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi proponuje się zmianę definicji interfejsu programistycznego ujętej w § 2 pkt 3. W związku z zaproponowanym w § 3 ust. 3a rozwiązaniem proponuje się dodać § 6a i § 7a, definiujące zestaw metadanych zasobu informacyjnego i jednostki informacji publicznej, które będą automatycznie dodawane przez oprogramowanie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (w przypadku ich dostępności w zewnętrznym repozytorium).

Uwagi można zgłaszać w terminie do 11 października 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki