MC: nowelizacja ustawy o KSC oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Najważniejsze proponowane w nowelizacji zmiany to:

  • Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa otrzyma kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Prowadzenie przez państwa członkowskie UE tego typu ocen ryzyka zostało uzgodnione z Komisją Europejską i ENISA, jako jeden ze środków strategicznych w dokumencie 5G Toolbox;
  • Sektorowe CSIRT – mimo istnienia takiej możliwości, dotychczas powstał tylko jeden sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa - Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa dla Sektora Bankowości i Infrastruktury Rynków Finansowych (CSIRT-KNF). Zmiany umożliwią powstanie sektorowych CSIRT we wszystkich kluczowych dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa i obywateli sektorach gospodarki;
  • Wprowadzenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacyjnych centrów bezpieczeństwa, czyli SOC. Ponadto, doprecyzowane zostaną zadania i rola SOC w systemie cyberbezpieczeństwa RP;
  • Tworzenie i funkcjonowanie ISAC - zmiany umożliwią tworzenie ISAC, czyli specjalistycznych organizacji, dzięki którym podmioty ksc będą miały możliwość bieżącej wymiany informacji o incydentach, zagrożeniach, podatnościach oraz dobrych praktykach. ISAC usprawnią także współpracę podmiotów z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności uzupełnienia przepisów projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej o przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usług komunikacji elektronicznej oraz dostarczania sieci telekomunikacyjnej (projektowany rozdział 4a). Przepisy dotyczące tych obowiązków zawarte zostały w procedowanym już projekcie PKE. Jednakże w wyniku analiz przyjęto nowe rozwiązania, które zostały zawarte w przedmiotowym projekcie. Na dalszym etapie prac legislacyjnych przepisy regulujące ww. obowiązki zostaną włączone do projektu ustawy PKE oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę PKE. Mając na uwadze, że projektowana ustawa - Prawo komunikacji elektronicznej musi wejść w życie do dnia 21 grudnia 2020 r. podjęto decyzję o skróceniu terminu uzgadniania przedmiotowego projektu.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 17 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.