CPKRM: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Minister Cyfryzacji informuje o konsultacjach projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (zwany dalej „PZIP” lub „Programem”) został przyjęty uchwałą nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. jako jeden z dokumentów wykonawczych do Strategii Sprawne Państwo 2020, a jego aktualizacja nastąpiła we wrześniu 2016 r. (uchwała nr 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.) oraz we wrześniu 2019 r. (uchwała nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2016 r.).

Zgodnie z postanowieniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przyjętymi w drodze uchwały nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r., raz do roku konieczna jest aktualizacja zawartości załącznika nr 2 do PZIP, Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji celów Programu. W związku z tym w 2020 r. dokonano przeglądu i aktualizacji projektów znajdujących się w tym załączniku. Jednocześnie uzupełniono go o działania realizowane, ale nie ujęte dotychczas w załączniku nr 2 do PZIP, a także działania planowane i przygotowywane przez resorty, zgodnie z ich właściwością. W załączniku nr 2 do PZIP, Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji celów Programu uszeregowano w kolejności alfabetycznej instytucje.

Termin nadsyłania uwag: 23 grudnia 2020 na adres magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ

Załączniki