MI-Raport - mapa interesariuszy - konsultacje publiczne

Zapraszamy do zaopiniowania dokumentu Raport – mapa interesariuszy. Dokument ten stanowi kamień milowy w ramach prac nad projektem Program wspierający działania (PSA) - na rzecz wdrożenia ogólnounijnych multimodalnych usług informacji o podróżach w sieci TEN-T.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z 31 maja 2017 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1926

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 lipca 2019 na adres biuro@piit.org.pl