MI-Ankieta - Lista Dostawców Danych, profil Netex

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie w Polsce rozwiązań umożliwiających wymianę i dystrybucje danych o podróżach w ogólnoeuropejskim formacie i umożliwienie operatorom upowszechnienia dostępu do ich oferty a podróżnym do elastycznego budowania planów podróży. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez udział w Programie wspierającym działania (PSA) – na rzecz wdrożenia ogólnounijnych multimodalnych usług informacji o podróżach w sieci TEN-T.

Na witrynie MI zamieszczono Ankietę - Lista Dostawców. Dokument ten stanowi kamień milowy w ramach prac nad projektem Program wspierający działania  (PSA) - na rzecz wdrożenia ogólnounijnych multimodalnych usług informacji o podróżach w sieci TEN-T. Na podstawie ankiety powstanie Lista Dostawców Danych. Poprzez ankietę można, również zgłosić chęć udziału w pracach roboczych nad polskim profilem Netex.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 13 września 2019 na adres radoslaw.safiejko@mi.gov.pl