ME-Polityka energetyczna Polski do 2040 r

Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Za konsultacje z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny -Wiceprezesi PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 08 stycznia 2019 na adres: biuro@piit.org.pl