Konsultacje: MC - Plan Działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022

Plan działań KRPC będąc dokumentem planistycznym (narzędzie wdrażania KRPC) przedstawia:

Ø kierunki interwencji organów administracji rządowej do 2022 roku;

Ø wykaz zadań służących osiągnięciu celów KRPC;

Ø wykaz działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zadań;

Ø zagadnienia monitorowania i sprawozdawczości;

Plan działań KRPC umożliwia w usystematyzowany sposób identyfikację działań niezbędnych do osiągnięcia celów szczegółowych KRPC, a przez to osiągnięcie celu głównego na koniec okresu planistycznego. Jednocześnie plan będzie służyć prowadzeniu monitorowania i opracowywania sprawozdań dotyczących skuteczności wdrażania KRPC. Monitorowanie realizacji planu umożliwi jego modyfikację w miarę zaistniałych potrzeb oraz będzie stanowić podstawę wnioskowania zmian w samych KRPC.

Za konsultacje z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT

Załączniki