AGH-Zaproszenie do współpracy w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”

W lutym br. Konsorcjum Naukowe MENAG, w skład którego wchodzą Ministerstwo Energii (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, rozpoczęło realizację projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w ramach strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – Gospostrateg.

Głównym celem projektu KlastER  jest wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce. W ramach projektu będą prowadzone badania uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych oraz społecznych rozwoju energetyki rozproszonej, w tym klastrów energii. Na bazie uzyskanych wyników zostaną zrealizowane pilotażowe wdrożenia rekomendowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspomagających projektowanie i szacowanie opłacalności klastrów, a także referencyjnych rozwiązań technicznych wspomagających zarządzanie klastrem oraz zestawu dobrych praktyk dotyczących aspektów prawnych, organizacyjnych i technologicznych, które powinny ułatwiać tworzenie nowych oraz wspierać funkcjonowanie już istniejących klastrów.

Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza rozwój energetyki rozproszonej, możliwe będzie jedynie dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. Aby zapewnić możliwość wykorzystywania dorobku – rezultatów prac i badań – licznych instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej zostanie tworzona w ramach projektu KlastER Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER).  Naszą ambicją jest, by SKER  była profesjonalną instytucją badawczo-konsultacyjną zorientowaną na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Przedmiotem działalności Sieci będą między innymi diagnozy problemów istotnych dla rozwoju klastrów energii oraz poszukiwanie i przedstawianie rekomendacji co do sposobów ich rozwiązywania. SKER będzie stanowić również forum debaty publicznej otwartej na wszystkich interesariuszy zainteresowanych wspieraniem rozwoju energetyki rozproszonej oraz klastrów energii w Polsce.

Zapraszamy Państwa, jako przedstawicieli instytucji aktywnie zaangażowanej w proces transformacji energetycznej w Polsce, do współpracy w ramach projektu, w szczególności w pracach Sieci Kompetencji. Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rozwiązania o dużym potencjale praktycznym, a także znacząco przyczynią się do promocji klastrów energii jako efektywnej formy rozwijania energetyki rozproszonej.

Licząc na Państwa zainteresowanie prosimy o wypełnienie formularza ankiety znajdującej się na stronie internetowej:  https://goo.gl/forms/OiKc3FooikWBeoVm2. Wyniki ankiety (do 12 czerwca br.) zostaną wykorzystane w dalszych pracach w ramach projektu KlastER, a w szczególności przy tworzeniu SKER.

Dodatkowo te instytucje, które są zainteresowane umieszczeniem o nich informacji na stronie projektu KlastER prosimy o:

  1. przesłanie krótkiej informacji (ok. pół strony znormalizowanego maszynopisu – 900 znaków) o Państwa Instytucji
  2. podanie adresu strony internetowej (jeśli istnieje ) Państwa Instytucji
  3. wskazanie osoby do kontaktów z konsorcjum projektowym

na adres: klaster_er@agh.edu.pl .

Na ten adres prosimy też kierować wszelką korespondencję dotyczącą realizacji projektu KlastER.