Uwagi do ustawy o dostępności

PIIT przekazała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konsultacji swoje Uwagi do projektu ustawy o dostępności (projekt z dnia 23 listopada 2018 r.), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Izba podtrzymuje wcześniej wyrażaną opinię, iż kluczową rolę we wprowadzaniu i upowszechnieniu w życiu społecznym koncepcji dostępności powinno odgrywać przede wszystkim Państwo i jego instytucje, a do czasu wejścia w życie krajowych przepisów wynikających z Dyrektywy o dostępności, prywatni przedsiębiorcy powinny spełniać wymogi dostępności wyłącznie na zasadach dobrowolności. Z tego względu uważamy za właściwy przyjęty w części horyzontalnej projektu zakres podmiotów objętych wymogami projektowanej ustawy (art.3), zróżnicowanie wymogów dostępności dla podmiotów wskazanych w art. 3 oraz przyjęte założenie, iż podmioty prywatne jedynie „dążą do zapewnienia dostępności” i nie są objęte sankcjami w przypadku braku wdrożenia zasad dostępności. Członkowie Izby przyjmują także z zadowoleniem fakt, iż projekt ustawy uwzględnia przyszłe zmiany regulacyjne, które wynikać będą z unijnej Dyrektywy o dostępności i nie wprowadza przepisów, które wymagałaby później korekty na etapie implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Załączniki