UODO-Umowa powierzenia

Prezes UODO zamierza przyjąć, zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO, standardowe klauzule umowne w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych.

Szczegóły konsultacji oraz informacje o przetwarzaniu danych ich uczestników są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/650

Mamy sposobność odniesienia do następujących kwestii:

1. Jak dokumentować polecenia administratora dotyczące przetwarzania danych?

2. Jak weryfikować zobowiązania do zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do przetwarzania danych?

3. Jak precyzyjnie powinny być w umowie wskazane środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO?

4. Jak skutecznie wywiązywać się z obowiązków związanych z realizacją żądań osoby, której dane dotyczą?

5. Jak realizować obowiązek udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków ciążących na administratorze (m.in. art. 28, 32-36 RODO)?

6. Jak zapewniać zgodność działań innego podmiotu przetwarzającego z postanowieniami umowy zawartej z administratorem?

Za konsultacje z ramienia PIIT jest odpowiedzialna B. Sawina - Przewodnicząca Komitetu KODO.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 30 stycznia 2019 na adres: biuro@piit.org.pl