Stanowisko ws projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw PIIT przekazała do MC swoje stanowisko.

W pierwszej kolejności PIIT pragnie odnotować, że przedstawiony w projekcie ustawy zakres działań legislacyjnych stanowi w naszej ocenie istotny krok w kierunku poprawy warunków realizacji inwestycji szerokopasmowych w Polsce. Docenić należy w tym miejscu analizy przedstawione w ramach uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji. Pomijając punktowe uwagi, do których odnosimy się w części szczegółowej, odnotowujemy dążenie projektodawcy do wyjaśnienia celów wprowadzanych rozwiązań oraz określenia ich efektów, co należy uznać za dobrą praktykę.

Więcej w załącznikach.

Załączniki