RCB - nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Projektowane  zmiany  w  założeniu zmierzają  do  wzmocnienia  systemu  zarządzania kryzysowego  w szczególności  w  zakresie zarządzania  ryzykiem  i  ochrony  ludności  z uwzględnieniem postanowień Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz Ramowego programie działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof. Ponadto  rozwiązania,  o  których  mowa w  projekcie  ustawy  przewidują  wzmocnienie kompetencji struktur rządowych i samorządowych w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową lub możliwością jej wystąpienia. W tym przypadku wykorzystane zostały postulaty zawarte w treści  dokumentu  rządowego  pt. „Propozycje zmian  legislacyjnych  i  innych  działań wynikających   z  rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa  i zarządzania kryzysowego (Zespół został utworzony na podstawie zarządzenia nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego).

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 czerwca 2019 na adres biuro@piit.org.pl