UKE: Pre-konsultacje rozporządzenia dot. inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

UKE informuje, że na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy prowadzone będą prace nad przygotowaniem nowego projektu rozporządzenia wydanego na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2410), tj. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 276), które powinno zacząć obowiązywać od 01.01.2022 r.

Zgodnie z założeniami nowe rozporządzenie uwzględni zmiany wynikające z rozwoju technologii, usprawni proces zbierania danych oraz zwiększy przydatność zebranych danych dla celów UKE oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przede wszystkim jednak stworzenie nowego projektu rozporządzenia ma na celu harmonizacją rozporządzenia z ustawami: ustawą wprowadzającą ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, nie pomijając przy tym oczywiście szeregu uprzednio przyjętych ustaw.

W związku z tym, UKE prosi o:

  • przesłanie zastrzeżeń do konkretnych zapisów obecnie obowiązującego rozporządzenia, które rodziły szczególne problemy praktyczne,
  • zgłoszenie uwag, dotyczących procedury i wymogów dotyczących raportowania planowanych inwestycji oraz przebiegów linii kablowych.

    Uwagi powinny być  przedstawione w formie tabeli według poniższego wzoru.

L.PZapis rozporządzenia/ProblemPropozycja zmian/RozwiązanieUzasadnienie
1   
    

Szczególną uwagę Urząd będzie zwracał na następujące zagadnienia:

  • Według jakich kryteriów powinien być określany zasięg stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej  w budynku?
  • Które kategorie danych zbierane w ramach inwentaryzacji są dla Państwa najbardziej przydatne,  a z których Państwo by zrezygnowali?
  • Jak poprawić dokładność i wiarygodność zasięgów sieci mobilnych?
  • W jakich formatach powinny być przekazywane dane do systemu?
  • Kiedy można mówić o istnieniu planu wykonania konkretnej infrastruktury?

Urząd zwraca uwagę, iż prace w szczególności będą uwzględniały treść projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej, projektu ustawy wprowadzającej ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz wytycznych BEREC m.in. takich jak:   „BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks”, „BEREC Guidelines to assist NRAs on the consistent application of Geographical surveys of network deployments” oraz „BEREC Guidelines detailing Quality of Service Parameters”. Proszę o ich uwzględnienie w treści Państwa odpowiedzi.

Na Państwa uwagi czekamy do 27 października 2020 r. na adres email:  dorota.galecka@piit.org.pl