Pakiet rozporządzeń MI, który może m.in. wpływać na umiejscowienie infrastruktury w pasie drogi

Na RCL został opublikowany pakiet rozporządzeń MI, który może m.in. wpływać na umiejscowienie infrastruktury w pasie drogi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311501

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie publiczne i ich usytuowanie
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311502

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311500

Konsultacje koordynuje M. Krajewska – Wiceprzewodnicząca GROT.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2018 na adres: biuro@piit.org.pl