Opinia w ramach konsultacji projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego

Izba przekazała w ramach konsultacji swoją Opinię do projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego. PIIT przekazywała już swoje stanowisko w toku roboczych konsultacji Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS). Analizując nowy tekst dokumentu nie odnotowaliśmy jego istotnych zmian, które uwzględniałyby stanowisko PIIT. Wobec powyższego, część niniejszego stanowiska ponownie porusza kluczowe w ocenie Izby zagadnienia.

W naszej ocenie kluczową wartością przedstawionego dokumentu jest deklaracja nadania rozwojowi sieci szerokopasmowych rzeczywistego i zoperacjonalizowanego priorytetu na poziomie całej Rady Ministrów. Tylko takie podejście urealnia wykonanie założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której sieci szerokopasmowe są osią ekosystemu cyfrowego oddziaływującego na pozostałe obszary Strategii i warunkują wykorzystanie ich pełnego potencjału rozwojowego.

Więcej: (Opinia PIIT)

Załączniki