Opinia PIIT w sprawie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego

Uwzględniając etap analiz prowadzonych w resorcie cyfryzacji, a także szerokie i szczegółowe stanowiska dot. kierunków rozwoju infrastruktury szerokopasmowej oraz niezbędnych działań i narzędzi, które przedstawialiśmy m.in. w toku prac nad strategią 5G dla Polski, a wcześniej Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w niniejszym wystąpieniu PIIT skupia się na przedstawieniu kluczowych postulatów i uwag o charakterze ogólnym.

Załączniki