MZ-Projekt roz. ws warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewn. struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt ma zastąpić poprzednie rozporządzenie o tej samej nazwie (dostępne w Dzienniku Ustaw). Nowy projekt uwzględnia uwagi zgłoszone do Ministerstwa, przede wszystkim:

- proporcjonalność wymogów (wymogi dostosowane do realizowanych obowiązków);

- doprecyzowanie „miękkich zapisów” i istniejących wymogów;

- wprost wskazana możliwość pracy zdalnej.

Na mocy art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1   oraz art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   lipca 2018 r.  o   krajowym systemie cyberbezpieczeństwa(Dz.  U.  poz.  1560) na operatorów usług kluczowych nałożono obowiązki związane  z wdrożeniem   i zapewnieniem właściwego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemach informacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych.  Dla wykonania tych zadań każdy operator winien powołać wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo lub zawrzeć umowę z  podmiotem świadczącym usługi z tego zakresu.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 4 lipca 2019 na adres biuro@piit.org.pl