MR-Ustawa o zapewnieniu dostępności - nowe rozporządzenie określające warunki techniczne dla budynków

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1495) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), zwanej dalej ustawą o zapewnieniu dostępności, zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków. Zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności nowe rozporządzenie powinno zostać wydane w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności tj. od dnia 20 września 2019 r.

Mając na uwadze powyższe, MR zwraca się z prośbą o przeprowadzenie przeglądu i analizy obowiązujących przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki - przedstawienie swoich spostrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem. W szczególności MR prosi o zidentyfikowanie tych przepisów, które naszym zdaniem budzą wątpliwości oraz trudności interpretacyjne, jak również projektowe lub wykonawcze.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 24 stycznia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki