MR-Konsultacje publiczne - projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Do PIIT wpłynął z MR w ramach konsultacji przedmiotowy projekt rozporządzenia.

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu sporządzania projektu budowlanego, w tym jego poszczególnych części mając na względzie konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego. Rozporządzenie określa zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, jak również formę całego projektu budowlanego. Projekt budowlany podzielony będzie na trzy części, z których dwie – projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała część projektu budowlanego – projekt techniczny, będzie przekazywany odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektonicznobudowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 16 czerwca 2020 r. do godz.14.00 na adres biuro@piit.org.pl.