MPiT- Projekt rozp. RM ws szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Pgw stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Dokumenty te, jak również wszystkie dokumentacje niezbędne dla ich zrealizowania opracowywane są zgodnie z RDW, w cyklach sześcioletnich. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 26 lipca 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki