MON-Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacja gospodarki

Min. Obrony Narodowej kontynuuje rozpoczęte jeszcze w październiku 2016 r. prace nad projektem ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacja gospodarki – do konsultacji skierowana  została kolejna wersja projektu.

Zadania na rzecz obronności państwa nakładane będą na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej (szczegóły wykonywania zadań określać będzie umowa zawarta z przedsiębiorcą przez organ, który wydał decyzję nakładającą obowiązek ich realizacji).

Treść projektu uległa zmianom, m.in. w zakresie:

  • wydłużenia terminu wejścia w życie ustawy - przepisy mają obowiązywać po 6 m-cach od ogłoszenia ustawy (poprzednia wersja zakładała 60 dni);
  • wprowadzenia definicji dotychczas niewystępujących w ustawie obecnie regulującej organizowanie zadań na rzecz obronności, np. zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, moce produkcyjne, remontowe lub usługowe, przemysłowy potencjał obrony;
  • rozszerzenia katalogu przedsięwzięć zaliczanych do zadań na rzecz obronności państwa, m.in. o: utrzymywanie stałych dyżurów czy przygotowanie i zabezpieczenie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  • procedury ujęcia przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, która ma być dokonywana na wniosek: ministra właściwego w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gosp.; organu nadzorującego wykonywanie zadań na rzecz obronności; innego członka Rady Ministrów i wymagać ma w tych przypadkach zgody na to od przedsiębiorcy lub być dokonywana na wniosek samego przedsiębiorcy.

Prośba o przesyłanie uwag w terminie do 17 maja 2018 r. (czwartek) na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki