MK-projekt rozporządzenia w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

W załączonym linku przesyłamy otrzymany od Ministra Klimatu projekt rozporządzenia w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Rozporządzenie zapobiega powstaniu luki prawnej. Określenie w formie rozporządzenia metod sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku stanowi realizację delegacji ustawowej, która umożliwi prawidłowe i obiektywne przeprowadzanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nie jest możliwe osiągnięcie zakładanych celów w inny sposób niż poprzez wydanie rozporządzenia.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 13 grudnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl.