MF- projekt ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw

Celem regulacji, wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą przepisów prawa, jest szeroko rozumiane uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. W zakresie uproszczenia prawa podatkowego chodzi zarówno o zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, czyli uczynienia ich bardziej „przejrzystymi”, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych sprawiających, że płacenie podatków będzie postrzegane jako „proste”, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez prawo podatkowe niesprawiedliwie tj. sytuacji, w których przepisy prawa podatkowe nie są dla podatnika „przyjazne”.

WIĘCEJ

Za konsultacje z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny Xawery Konarski – Wiceprezes PIIT

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 5 września 2018 na adres: biuro@piit.org.pl