MF-Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)z uwzględnieniem wytycznych wydanych w tym zakresie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W stosunku do zastępowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej (Dz. U. 2014 poz. 1475), przedmiotowe rozporządzenie określa rodzaje dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, w oparciu o „Wytyczne dotyczące informacji, które należy przedstawić w celu uzyskania zezwolenia przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego oraz zarejestrowania dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku” zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy (UE) 2015/2366” (EBA/GL/2017/09 z dn. 08.11.2017). Zakres informacji oraz rodzaj i forma dokumentów dołączanych do wniosku, został ustalony w sposób, który pozwoli na prawidłową weryfikację spełniania przez wnioskodawcę warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz zapewni kompletność i wiarygodność dokumentacji dołączanej do wniosku. Informacje przedstawione przez wnioskodawcę stanowią podstawę oceny dokonywanej przez KNF w tym postępowaniu. Szczegółowe doprecyzowanie zakresu informacji oraz wymagań dotyczących dokumentacji ma na celu ułatwienie tym podmiotom spełnienia ustawowych wymagań w postępowaniu przed KNF.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 11 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl