MC – projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa przewiduje środki, które mają na celu m.in.:

1) doprecyzowanie istniejących przepisów odnoszących się do poziomów
i pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku umożliwiające realizację sieci 5G,

2) przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej,

3) obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych,

4) zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu do niej,

5) przyspieszenie postępowań przed Prezesem UKE w zakresie uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji,

6) dalsze ułatwienia w uzyskiwaniu dostępu do nieruchomości, w tym do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji,

7) ułatwienie w dostępie do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej,

8) zwiększenie możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie,

9) zwiększenie uprawnień jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kreowania przyjaznego otoczenia inwestycyjnego w zakresie inwestycji,

10) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na proces planowania kontroli poziomów emisji przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 18 grudnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl