MC- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019  – 2024 jest kontynuacji i rozszerzeniem działań, podejmowanych przez administrację rządowa, mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w RP. Zamierzeniem dokumentu jest określenie celów strategicznych oraz odpowiednich środków politycznych i regulacyjnych, mających na celu uzyskanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa – czyli przede wszystkim odporności systemów informacyjnych, operatorów usług kluczowych, operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych oraz administracji publicznej na incydenty w cyberprzestrzeni, a także zwiększyć poziom ochrony informacji w systemach informacyjnych poprzez standaryzację zabezpieczeń. Realizacja celów strategicznych ma również wpływać na podniesienie bezpieczeństwa narodowego, zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu i zwalczaniu cyberprzestępstw oraz działań o charakterze terrorystycznym i szpiegowskim w cyberprzestrzeni.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 12 sierpnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl

ZAŁĄCZNIKI