MC- Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych

Rozporządzenie określa: sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych, sposób prowadzenia rejestru danych kontaktowych, wzór wniosku w postaci papierowej, o którym mowa w art. 20k ust. 2 pkt 2 oraz 20j ust. 8 ustawy oraz wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20m ust. 2 ustawy. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia podyktowane jest koniecznością zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu teleinformatycznego przy użyciu którego prowadzony jest rejestr danych kontaktowych oraz zapewnienia prawidłowości danych przetwarzanych w tym rejestrze. Ponadto rozporządzenie określa lub doprecyzowuje kwestie nieuregulowane w ustawie, dotyczące sposobu zapisu danych gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, okresu ważności jednorazowego kodu służącego potwierdzeniu danych wprowadzanych do rejestru danych kontaktowych oraz okresu przechowywania zapisów w dzienniku systemu (logach).


WIĘCEJ

Uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 18 listopada 2019 godz. 14.00 na adres: biuro@piit.org.pl