MC-projekt rozp. ws harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

Niniejszy projekt rozporządzenia wprowadzający harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno­­­­‑rządowym uwzględnia kierunki i cele polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma radiowego, określone w wieloletnich programach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, tj. decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz. Urz. UE L 81 z 21.03.2012, str. 1) i decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/235 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2008/411/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz (Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2019 r., str. 1).

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 04 czerwca 2019 na adres biuro@piit.org.pl