MC-projekt rozp. RM ws zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzial. za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki

MC - Konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie 

Wydanie rozporządzenia określającego zakres danych i dokumentów niezbędnych do dokonywanej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny, czy podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej lub podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej, wskazany we wniosku o przyłączenie do węzła krajowego, znajduje się pod kontrolą korporacyjną, w tym faktycznym wpływem innego państwa, jego podmiotu lub obywatela tego państwa, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, ustalenia, czy może zagrażać bezpieczeństwu państwa, w tym bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki