MC-prace nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej

W załączeniu przekazujemy pismo Pani Minister Wandy Buk z MC dotyczące prac nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, które mają na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią pisma.

Biorąc po uwagę możliwość wykorzystania niektórych obowiązujących rozwiązań prawnych z zakresu telekomunikacji oraz wprowadzenia rozwiązań nieujętych w Kodeksie, MC prosi o wskazanie obszarów, zagadnień lub konkretnych przepisów, które naszym zdaniem powinny zostać umieszczone, zmienione lub poprawione w ramach tworzonych nowych regulacji z zakresu łączności elektronicznej.

Prosimy o przekazywanie ww. kwestii wraz z uzasadnieniem do dnia 19 listopada 2019 r..

Jednocześnie informujemy, że w tej sprawie zostanie zorganizowane w Izbie spotkanie grupy roboczej zajmującej się wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Będziemy Państwa informować w odrębnej korespondencji.

Załączniki