MC-3 projekty rozporządzeń MC dot. numeracji krajowej (nr MC 159, 160, 161)

Stosownie do § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) MC informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny udostępnione zostały projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenia:

1) w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (nr MC 159);

2) w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (nr MC 160);

3) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (nr MC 161).

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 21 lipca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.