CKPRM: konsultacje projektu rozporządzenia ePrivacy

Opracowana przez Prezydencję kolejna wersja przepisów projektowanego rozporządzenia ePrivacy (rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE), będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu grupy roboczej Rady UE (WP TELE) dnia 11 listopada br.

W konsultacjach wewnętrznych PIIT uwagi można przekazywać do dnia 6 listopada 2020 roku do godz. 14:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl .

Załączniki