GUS-Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Celem regulacji jest aktualizacja załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 oraz z 2019 r. poz. 1567). W celu ograniczenia obowiązków sprawozdawczych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, zrezygnowano z pozyskiwania danych: z zestawów danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz z danych o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń z zestawów danych z systemów informacyjnych urzędów gmin. Dane, z pobierania których zrezygnowano, będą pozyskiwane na podstawie: ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej rekomenduje ścieżkę legislacyjną. Art. 18 ww. ustawy stanowi, że program badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, w związku z czym inne działania niż legislacyjne nie są możliwe.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 20 stycznia 2020 r. godz. 16.00 na adres biuro@piit.org.pl.