Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne - 22 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 w siedzibie PIIT - Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX

Zapraszamy zainteresowanych Członków PIIT na spotkanie konsultacyjne ws wypracowania Stanowiska PIIT do dokumentu MF Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PIIT.

Dokument Objaśnień miał na celu ułatwienie praktyki stosowania znowelizowanych przepisów, jednak ze względu na jego teoretyczny charakter, nie wydaje się szczególnie pomocny w rozwiązywaniu praktycznych problemów dot. wykładni pojęcia programów komputerowych, a do tego poprzez wewnętrzne sprzeczności – może prowadzić do zwiększenia niepewności. Ministerstwo w komunikacie informuje także, iż dokument Objaśnień na dzień jego publikacji ma ogólny charakter i będzie podlegał uzupełnieniom o bardziej szczegółowe przykłady z praktyki wprost dotyczące obliczania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – stąd, w naszej ocenie warto rozważyć wystąpienie przez PIIT ze stanowiskiem/ uwagami do Objaśnień – w szczególności do szerzej opisanej w Objaśnieniach kwestii możliwości stosowania ulgi IP BOX do dochodów uzyskiwanych z autorskich praw do programu komputerowego.

Wobec powyższego warto rozważyć przedstawienie stanowiska PIIT-u dot. ww. trudności interpretacyjnych oraz zgłoszenie uwag do Objaśnień – postulujących wyeliminowanie tych sprzeczności oraz jednoznaczne przesądzenie, że na potrzeby IP Box pojęcie „programu komputerowego” powinno być utożsamiane z pojęciem programu funkcjonującym szeroko w obrocie gospodarczym, do którego – potocznie wlicza się wszystkie elementy „zaszyte” w program komputerowy i funkcjonalnie z nim powiązane, w tym w szczególności warstwę graficznego interface użytkownika.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 20 sierpnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl