Stanowisko ws przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PIIT wypełniając swoje statutowe cele, przekazało do MF stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020 r. z prośbą o uwzględnienie w pracach Ministerstwa.

Głównym założeniem projektu jest implementacja (wdrożenie) do polskiego porządku prawnego przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Załączniki