Stanowisko ws Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box

W nawiązaniu do opublikowanych Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box,  PIIT przedstawiła  do MF stanowisko w tym przedmiocie.

Objaśnienia zawierają wytyczne, co do stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Regulacje te obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Załączniki