MF- Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

W ramach konsultacji społecznych otrzymaliśmy z MF do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Projekt przewiduje wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu do celów nadzorowania przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/2402, poprzez wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 621, z późn. zm.).

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl