MR- Projekt rozporządzenia ws sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rekomendowane rozwiązanie

Określenie, jak mają być przekazywane dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do UOKiK – w ramach żądania skierowanego do podmiotu – w polskim systemie prawnym możliwe jest wyłącznie w drodze wydania aktu prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku rezygnacji z tego typu rozwiązania, podmioty, do których zostanie skierowane żądanie Prezesa UOKiK będą zobowiązane do przekazania ksiąg i dowodów księgowych w postaci papierowej (art. 13f ustawy) – kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Takie rozwiązania generują duże nakłady pracy, których można uniknąć, o ile podmiot zobowiązany do przekazania dysponuje księgami w formie elektronicznej, co obecnie jest powszechnie obowiązującym standardem.

WIĘCEJ:

Uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 4 grudnia 2019 na adres: biuro@piit.org.pl