MPiT- Konsultacje projektu ustawy Mały ZUS PLUS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracają uwagę, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest nieadekwatna do ich możliwości finansowych. Obowiązująca obecnie reguła ogólna, czyli stała podstawa wymiaru składek, niezależna od wysokości przychodów, niezależnie od swojej funkcji dla systemu ubezpieczeń społecznych, może mieć również negatywny wpływ na przeżywalność prowadzonego biznesu. To właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek (tj. po wyczerpaniu możliwości płacenia składek preferencyjnych), wielu przedsiębiorców decyduje się na zakończenie działalności gospodarczej .

Wskazany problem został dostrzeżony już pewien czas temu, a w 2017 r. polski rząd zdecydował się podjąć konkretne kroki w celu jego przeciwdziałania. W efekcie uchwalona została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. poz. 1577 i 2244), uzależniająca składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przychodu uzyskiwanego przez najmniejszych przedsiębiorców, a więc takich, których roczna wysokość przychodu za rok ubiegły nie przekroczyła 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. według przychodu za rok 2018 r. było to 63 tys. zł). Rozwiązanie to roboczo określa się mianem „Małego ZUS-u”.

Zgodnie z danymi roboczymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia wejścia w życie ustawy z nowej ulgi skorzystało ponad 186 tys. przedsiębiorców . Prawie rok obowiązywania dotychczasowego „Małego ZUS-u” pokazał pole do wprowadzenia zmian w kryteriach uprawniających do skorzystania z ulgi. W tej kwestii wielokrotnie wypowiadali się sami przedsiębiorcy, sugerując nowelizację przepisów pozwalającą włączyć dodatkowe podmioty do nowej ulgi. Wielokrotnie zgłaszano postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który to w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla sytuację finansową przedsiębiorcy.

WIĘCEJ

Uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 października na adres: biuro@piit.org.pl