MF-proj. rozp. ws czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych

Do Izby wpłynął w ramach konsultacji z MF do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318451

Na podstawie praktyki nadzorczej KNF stwierdzono, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej ustawą o usługach płatniczych, nie określa w sposób wystarczający trybu przeprowadzania kontroli w krajowych instytucjach płatniczych. Zgodnie z art. 103 ust. 5, w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przedmiotowe rozporządzenie reguluje kilka obszarów, które nie są objęte zakresem wspomnianej ustawy, dostosowanych do specyfiki sektora usług płatniczych.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie przewidzianego w art. 103 ust. 6 ustawy o usługach płatniczych, upoważnienia dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dalej UKNF.

Ewentualne uwagi można zgłaszać  do dnia 5 grudnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl