Radosław Chmura

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji

Radosław Chmura od kilkunastu lat jest doradcą prawnym polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, specjalizując się w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Pomoc prawną świadczy w ramach własnej kancelarii prawno-patentowej oraz współpracujących kancelarii adwokackich. Od ponad 10 lat doradza przedsiębiorstwom informatycznym i telekomunikacyjnym, m.in. Polkomtel Sp. z o.o. (wcześniej: Polkomtel S.A.).

Posiada uprawnienia zawodowe: rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz European Trade Mark and Design Attorney.

Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach aplikacji rzecznika patentowego ukończył ponadto Studium Metodyki Czynności Zawodowych Rzecznika Patentowego (Polska Izba Rzeczników Patentowych) oraz Studium Techniki Komputerowej i Komputerowego Prowadzenia Badań (Uniwersytet Łódzki & Polska Izba Rzeczników Patentowych).

W latach 2000-2006 był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1999-2007 współpracował z redakcją kwartalnika "Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Przemysłowej" pełniąc m.in. funkcję redaktora naczelnego i sekretarza redakcji.

Autor lub współautor publikacji dotyczących głównie prawa własności intelektualnej i prawnych aspektów Internetu.

Z ramienia organizacji pracodawców i branżowych wielokrotnie uczestniczył jako przedstawiciel strony społecznej w procesie legislacyjnym.

Przed założeniem własnej Kancelarii Radosław Chmura zdobywał doświadczenie pracując w działach zajmujących się ochroną własności intelektualnej w wiodących polskich firmach oraz współpracując z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi i patentowymi. Od momentu utworzenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie do roku 2005 był w nim jedynym mediatorem. Odbył również praktyki w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office). W latach 2005-2009 był członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych - organu wykonawczego samorządu zawodowego rzeczników patentowych.